کشمش مویز

کشمش مویز با رنگ سیاه و قهوه ای در بازار موجود است. بی هسته و با هسته بودن مویز از دیگر صفات کشمش مویز است. مزایی که مویز هسته دار دارد بیشتر از مویز بی هسته است.

کشمش مویز

مویز به دلیل اندازه بزرگی که دارد بیشتر به صورت تنهایی مصرف می شود. خواص الهی که کشمش مویز دارد به عنوان یک خشکبار گرانبها در بازار شناخته می شود. مویز از انگور فخری و یا حسینی تهیه می شود. کشمش فخری از انگور فخری تهیه می شود. انگور فخری و حسینی دارای دانه های بسیار بزرگی است و زمانی که به کشمش تبدیل می شود نیز کشمش بزرگی می شود.

کشمش خواص بهشتی دارد اما مویز بیشترین خواص را در خود دارد. از طرفی به دلیل گوشت زیادی که دارد خوردن آن راحت است. مویز از نوع بی هسته نیز وجود دارد که در ایران کم است. بیشترین مویز بی هسته در افغانستان و گرجستان است. مویز بی هسته شیرینی کمی دارد و به همین جهت خوراک تر است. رنگ مویز بی هسته نیز سیاه است و در بازار آن را کشمش سیاه می نامند.